REAL FLAT - Správa bytového fondu a realitní činnost ve Zlíně, SBD Budovatel Zlín

Přihlášení do klientské sekce:
bytové domy Články

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů SVJ
04.08.2009 09:27

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků jednotek (SVJ) zabezpečuje správce REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín prostřednictvím Rámcové pojistné smlouvy č. 7720375910 uzavřené mezi pojistníkem Svazem českých a moravských bytových družstev a pojistitelem Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Templová 747, Praha 1 na období od 1.4.2009 do 31.3.2010.

Pojistná smlouva byla uzavřena za účelem ochrany členů orgánů SVJ (členů výboru, pověřeného vlastníka, případně členů kontrolních komisí nebo revizora ) v případech porušení povinnosti a následně vzniklé finanční škody.

Možnost využití této nabídky pojištění se vztahuje pouze na společenství vlastníků jednotek, která mají pojištěn majetek (bytový dům) prostřednictvím Rámcové pojistné smlouvy uzavřené mezi SČMBD a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group.

Pojistná ochrana se vztahuje na situace, kdy orgán SVJ poruší při výkonu funkce povinnosti, které mu zákon ukládá nebo které jsou mu svěřeny. Pokud touto situací vznikne někomu škoda, může se poškozený domáhat náhrady této škody, resp. pravomocný orgán (soud) určí viníka, jeho míru zavinění i výši oprávněných nároků (škody), kterou musí viník uhradit.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vyplývající z pracovněprávních vztahů ani na občanskoprávní odpovědnost vyplývající z běžného občanského života.

Odpovědnost členů orgánů společenství vlastníků jednotek vyplývající ze zákona č.72/1994 Sb. o vlastnictví bytů a stanov společenství se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Limit pojistného plnění může činit :
1 000 000 Kč nebo
3 000 000 Kč nebo
5 000 000 Kč nebo
10 000 000 Kč

Konkrétní výše limitu pojistného plnění pro jednotlivá společenství je uvedena v Přihlášce k Rámcové pojistné smlouvě. Spoluúčast pojištěného na plnění z každé pojistné události činí 10 000,- Kč.

 

Příklad:

Limit pojistného plnění 1 000 000 Kč

Počet bytů

do 25

26-50

51-100

101-200

201-300

Roční pojistné Kč

2 600

4 800

8 500

12 400

16 800

Limit pojistného plnění 3 000 000 Kč

Počet bytů

do 25

26-50

51-100

101-200

201-300

Roční pojistné Kč

5 720

9 600

15 300

22 320

30 240


Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

Vybraná ustanovení z VPP P - 100/05

 • pojištění majetku a odpovědnosti se sjednává jako pojištění škodové
 • pojistným obdobím je doba 12 měsíců
 • pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění
 • pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastala škoda na území České republiky

Výluky z pojištění:

 • z pojištění nevzniká právo na plnění za škodu způsobenou úmyslně pojištěným, pojistníkem nebo jinou osobou z podnětu některého z nich


Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů SVJ

Vybraná ustanovení z ZPP P - 655/08

 • pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu, kterou způsobila fyzická nebo právnická osoba v souvislosti s výkonem funkce člena výboru společenství. Není-li zvolen výbor, pojištění se vztahuje na vlastníka jednotek, kterého shromáždění vlastníků jednotek pověřilo výkonem funkce výboru, tj. pověřeného vlastníka
 • pojištění se vztahuje i na členy kontrolní komise nebo revizora společenství , jsou-li podle stanov společenství ustaveni
 • pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jinému pojištěnému
 • pojištěním je kryta úhrada škody v případě vzniku pojistné události, pokud byl proti pojištěnému uplatněn oprávněný nárok na náhradu škody
 • pojištěný má právo, aby mu pojistitel uhradil náklady na očištění dobrého jména

Výluky z pojištění:

 • pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovený právními předpisy
 • způsobenou znečištěním životního prostředí
 • způsobenou jednáním pojištěného, které není výsledkem výkonu jeho funkce
 • vyplývající ze skutečnosti, že pojištěny získal osobní prospěch, výhodu, na kterou neměl právní nárok nebo mu byla přiznána bez předchozího souhlasu společenství vlastníků jednotek
 • vyplývající z porušení povinnosti, o které pojištěný v době uzavření pojistné smlouvy věděl nebo mohl vědět

Povinnosti pojištěného:

 • vznik škodné události je pojistník,společenství nebo pojištěný povinen oznámit bez zbytečného odkladu
 • nesmí bez souhlasu pojistitele zcela nebo zčásti uznat nárok z titulu odpovědnosti za škodu
 • uvede-li oprávněná osoba při uplatňování práva na plnění z pojištění nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se pojistné události nebo údaje týkající se této události zamlčí, je pojistitel oprávněn pojistné plnění odmítnout.


V případě zájmu o doplňující informace k tomuto pojištění a vyhotovení pojistné smlouvy se obraťte na odd. Pam/Pers./Filipcová

 


AKTUALITY


Mapa webu | Zapnout grafiku | Kontakt    Realflat.cz | SBDBudovatel.cz | Webový portál bytového družstva ve Zlíně, Code by PCHweb