REAL FLAT - Správa bytového fondu a realitní činnost ve Zlíně, SBD Budovatel Zlín

Přihlášení do klientské sekce:
bytové domy Články

Ocenění funkcionářů družstva při příležitosti 50. výročí vzniku SBD
26.05.2009 14:23

Představenstvo družstva při příležitosti významného výročí vzniku bytového družstevnictví a založení původních stavebních bytových družstev ve Zlíně připravuje na jednání Shromáždění delegátů oceněnění nejen zakládajících členů bytových družstev, členů statutárních orgánů těchto družstev, ale i ocenění obětavé a záslužné práce funkcionářů samospráv družstva, působících na domech, objektech garáží, či v rámci vzniklých společenství vlastníků jednotek.

Z historie

Právním základem vzniku bytového družstevnictví tak, jak je nám známo v dnešní podobě bylo přijetí historické zákonné úpravy v podobě zákona č. 27/1959 Sb. o bytovém družstevnictví, který byl přijat dne 12. května 1959 tehdejším Národním shromážděním Republiky československé. Právní úprava bytového družstevnictví dle zmíněného zákona tak vytvořila předpoklady pro zakládání bytových družstev, v nichž se na členském principu sdružovali občané za účelem uspokojování bytových potřeb.

 

Takto vznikala stavební bytová družstva dvou typů:
a) občanská - sdružující členy v určitém místě či městě, při tehdejších národních výborech
b) podniková - sdružující členy v určitém podniku či závodu pro řešení bytových potřeb pracovníků těchto organizací

V obou typech stavebních bytových družstev se uplatňovala dodavatelská, případně svépomocná forma bytové výstavby, která měla své místo mj. i při výstavbě družstevních garáží.

Zákon o bytovém družstevnictví zakotvil vedle struktury volených orgánů bytového družstva také zásady pro hospodaření těchto družstev a podmínky financování družstevní bytové výstavby se státní pomocí. Pozitivní zásadou plynoucí podle tohoto zákona pro členy bytového družstva bylo, že byty v domech bytového družstva byly vyňaty z přidělovacího práva bytů tehdejších národních výborů, včetně způsobu a podmínek užívání těchto bytů. To bylo plně v kompetenci orgánů bytového družstva. Významným prvkem právní jistoty členů bylo podle tohoto zákona také zakotvené neomezené právo dědění družstevního bytu včetně členského podílu v případě úmrtí člena družstva jeho rodinnými příslušníky.

Další vývoj právní úpravy bytového družstevnictví je spojen s přijetím hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., završený zavedením řízení družstev po horizontální linii, a to Ústřední radou družstev v Praze.

Dnešní právní postavení stavebních bytových družstev je zakotveno v obchodním zákoníku, přijatém v roce 1991, publikovaném ve Sbírce zákonů pod číslem 513/1991 Sb., který nabyl účinnosti 1. ledna 1992, z něhož vychází i platné stanovy družstva BUDOVATEL, SBD Zlín.


AKTUALITY


Mapa webu | Zapnout grafiku | Kontakt    Realflat.cz | SBDBudovatel.cz | Webový portál bytového družstva ve Zlíně, Code by PCHweb